Kérdése van? Hívjon minket! 06-70-612-4298

Vásárlási feltételek

Általános szerződési feltételek
Általános Szerződési Feltételek

Kedves Felhasználók!

Honlapunk vonatkozó része (ÁSZF 7. Szavatosság) – az e-számlázási szolgáltatóval történő egyeztetések befejezését követően – átdolgozásra kerül.

Rögzíteni kívánjuk annak tényét, hogy természetesen a Felhasználók (vásárlók) jogainak fokozott védelme érdekében a 2021. évtől érvényes jogszabályi előírások kerülnek alkalmazásra a 2021. január 1. napját követően leadott megrendelésekre.

Amennyiben kérdése van a változásokkal kapcsolatban, kérjük keresse bizalommal az Eladót a közzétett elérhetőségein, illetve további tájékoztatást talál a hivatalos Fogyasztóvédelmi Portálon, a https://www.fogyasztovedelem.kormany.hu/ honlapon.

Üdvözlettel:

a Baby & More Csapata

 

 

A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a

Cégnév:                                 Baby&More Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely:                               2030 Érd, Luc utca 3.
Nyilvántartó cégbíróság:     Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága
Cégjegyzék szám:                 13-09-213604
Adószám:                              27948732-2-13
Bankszámlaszám:                 10102093-50229900-01005001
Képviselik:                            Mészáros Lóránd és Mészáros Zoltán ügyvezetők
Szerződés nyelve:                magyar
Elektronikus elérhetőség:   info@babyandmore.hu
Telefonszám:                        +36 70 612 42 98

 


mint eladó (a továbbiakban: Eladó) által a www.babyandmore.hu weboldalon (a továbbiakban: Honlap) nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatás igénybevételével babatermékeket kiskereskedelmi forgalomban adásvétel útján tulajdonjogot szerző, fogyasztónak minősülő vásárló (a továbbiakban: Felhasználó) jogait és kötelezettségeit tartalmazza. (A jelen ÁSZF értelmezése során az Eladó és Felhasználó a továbbiakban együttesen: Fél/Felek).

1. Bevezető rendelkezések

Az ÁSZF kizárólag elektronikus formában kerül közzétételre és elfogadásra. Az alábbi feltételekkel szabályozott szerződés a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (továbbiakban: Ptk.) szerint távollevők között létrejött szerződésnek minősül. A megrendelés leadása elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben foglaltak megfelelően irányadóak. A szerződés a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet, illetve a fogyasztó és vállalkozás közötti, az áruk adásvételére, valamint a digitális tartalom szolgáltatására és digitális szolgáltatások nyújtására irányuló szerződések részletes szabályairól szóló 373/2021. (VI. 30.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik, és szem előtt tartja a fogyasztók jogairól szóló Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU irányelvének rendelkezéseit.

Felhasználó a Honlap használatával kifejezetten tudomásul veszi és elfogadja az ÁSZF tartalmát.

Eladó tájékoztatja a Felhasználót, hogy a Honlap használatával kinyilvánítja, hogy ismeri és elfogadja, az alábbi, a Ptk. 6:77-6:81.§ alapján megírt általános szerződési feltételeket. Kérjük, amennyiben Felhasználóként aktív használója kíván lenni a Honlap által kínált lehetőségeknek, figyelmesen olvassa el az ÁSZF-t és mellékletét képező Adatvédelmi Tájékoztatóban foglaltakat, és kizárólag abban az esetben vegye igénybe Honlap szolgáltatásait, amennyiben annak minden pontjával egyetért, és azokat kötelező érvényűnek tekinti magára nézve.

Az ÁSZF tartalmazza a Honlapon található termékek megvásárlását célzó adásvételi szerződés létrejöttének feltételeit, a teljesítési határidőket, a szállítási és fizetési feltételeket, a felelősségi szabályokat, valamint az elállási jog gyakorlásának feltételeit.

A Honlap használatához szükséges egyéb (pl. technikai tájékoztatást), melyet az ÁSZF nem tartalmaz, a Honlapon elérhető más tájékoztatások nyújtják.

Amennyiben további tájékoztatásra van szüksége, forduljon bizalommal az Eladóhoz a közzétett elérhetőségeken!

2. Felhasználási feltételek

A Felhasználó a Honlapot kizárólag a saját kockázatára és felelősségére használhatja, és elfogadja, hogy az Eladó nem vállal felelősséget a használat során felmerülő vagyoni és nem vagyoni károkért a szándékosan, súlyos gondatlansággal, vagy bűncselekménnyel okozott, továbbá az életet, testi épséget, egészséget megkárosító szerződésszegésért való felelősségen túlmenően.

Az Eladó kizár minden felelősséget a Honlap használói által tanúsított magatartásért és kifejezetten rögzíti, hogy a Felhasználó kizárólagosan felelős saját magatartásáért.

A Felhasználó köteles gondoskodni arról, hogy a Honlap használata során harmadik személyek jogait, jogilag védett érdekeit, vagy a jogszabályokat sem közvetlenül, sem közvetett módon ne sértse.

A Felhasználó által a Honlap használata során esetlegesen elérhetővé tett tartalmat (például hozzászólást, vélemény, stb.) az Eladó jogosult, de nem köteles ellenőrizni, és a közzétett tartalom tekintetében az Eladó jogosult, de nem köteles jogellenes tevékenység folytatására utaló jeleket keresni és ezekért felelősséget nem vállal. A

Felhasználó által közzétett tartalom nem tükrözi az Eladó véleményét. Az Eladó jogosult külön értesítés és indokolás nélkül bármely, a Felhasználó által a Honlap használata során esetlegesen elérhetővé tett tartalmat törölni, illetve elérhetetlenné tenni, illetve az illetékes hatóság részére átadni.

Az Eladó jogosult a jelen szerződést azonnali hatállyal felmondani és a Felhasználó által a Honlapon alkalmazott regisztrációs kódját azonnali hatállyal felfüggeszteni, ha Felhasználó a jelen ÁSZF-ben foglaltakat súlyosan vagy ismételten megszegi. Súlyos szerződésszegésnek minősül különösen, de nem kizárólag:

 • Eladó jó hírnevének megsértése;
 • Eladótól vásárolt termék jó hírnevének megsértése,
 • Eladó által adott forgalmazási vagy hirdetési utasítás megsértése.


Ha Felhasználó elfelejti jelszavát, Eladó a Felhasználó kérésére új jelszót bocsát rendelkezésre, vagy a Felhasználó a Honlapon kérheti az „elfelejtettem jelszó” opcióval, e-mail címe megadásával az automatikus jelszóküldést.

A hozzáférési adatok (pl. jelszó) átadásából, illetéktelen személy általi felhasználásból eredő károkért kizárólag a jelszó tulajdonosát terheli felelősség.

A hozzáférési adatok titokban tartásáért a Felhasználó felelős.

A Felhasználó felelős az adatai frissítéséért, valamint köteles az Eladónak bejelenteni, ha tudomására jutott, hogy az adataival harmadik fél visszaélt.

Amennyiben a Felhasználó korábban regisztrált a honlapon, a megrendelési folyamat az e-mail címének és jelszavának megadásával folytatható.

A hibás/hiányos/téves Honlap kezelésből, így különösen, de nem kizárólag Felhasználói adatszolgáltatásból eredő esetleges károkért az Eladó felelősséget semmilyen jogcímen nem vállal, azokért a felelősségét kizárja. Eladó felhívja a Felhasználó a figyelmét arra, hogy a hibásan/hiányosan/tévesen megadott e-mail cím vagy a postafiókhoz tartozó tárhely telítettsége a visszaigazolás kézbesítésének hiányát eredményezheti és meggátolhatja a szerződés létrejöttét.

A Honlap teljes egésze (különösen, de nem kizárólag az ott elhelyezett szöveges- és grafikai elemek, fényképek, stb.) szerzői jogvédelem hatálya alá esik, így – akár részlegesen, akár egészében – kereskedelmi célokra másolni, módosítani, terjeszteni tilos!

A Honlapon megvásárolható termékek lényeges tulajdonságairól az egyes termékeknél szereplő leírásokban adunk tájékoztatást, de kérjük olvassák el figyelmesen és alkalmazása során vegyék figyelembe, tartsák be a termékhez adott/közzétett – biztonsági, kezelési, tisztítási stb. – útmutatókat, ismertetőket is!

3. A Honlapon történő vásárlás

3.1 Regisztráció

A Honlapon történő vásárláshoz regisztráció nem szükséges.

 Amennyiben a Felhasználó regisztrálni kíván, abban az esetben a regisztráció során vezetéknevet, keresztnevet és egy e-mail címet kell megadni, illetve a fiókhoz tartozó jelszót kell választani. A regisztrációt követően a rendszer egy automatikus e-mailt küld. Kérjük, hogy a visszaigazoló e-mailt nyissa meg és az abban található linkre kattintva aktiválja a regisztrációját.

 A regisztráció során megadott személyes adatok bármikor módosíthatók vagy véglegesen törölhetők.

 3.2 Vásárlás menete

Az adatok megadása után szállítási és fizetési módok választhatók ki, valamint a szükséges egyéb paraméterek bekérése történik meg. Ezután az összesítő oldal következik a rendelés összes adatával, aminek a jobb szélén szintén megtalálható az összegző doboz, így jól látható merre kell haladni a rendelés véglegesítéséhez.

 Felhasználó a kosarában áttekintheti a kiválasztott termékeket és bármikor folytathatja a vásárlást.

 A vásárlás menete során meg kell adni a szállítási címet (emelet, ajtó pontossággal), majd a számlázási címet, amennyiben az nem egyezik a Felhasználó adataival.  Felhasználó a megrendelési folyamat lezárása előtt minden esetben vissza tud lépni az előző fázisba, ahol javítani/módosítani tudja az általa bevitt adatokat.

 Az elektronikus megrendelés alatt azt az elektronikus formában elküldött nyomtatványt értjük, amely információt tartalmaz a Felhasználóról, a Honlap választékából megrendelt termék(ek) listájáról és ezen termék(ek) teljes vételáráról. Az elküldött megrendelés adásvételi szerződés megkötésére irányuló ajánlat.

 Az Eladó a Felhasználó megrendelésének megérkezését követően elektronikus úton (visszaigazoló e-mail formájában) haladéktalanul, de legkésőbb a megrendelés elküldésétől számított 48 (negyvennyolc) órán belül visszaigazolja.  A munkaszüneti, vagy ünnepnapon leadott megrendelések az ezt követő első munkanapon kerülnek feldolgozásra.

 Amennyiben a fenti visszaigazoló e-mail a Felhasználó megrendelésének elküldésétől számított, a szolgáltatás jellegétől függő elvárható határidőn belül, de legkésőbb 48 (negyvennyolc) órán belül a Felhasználóhoz nem érkezik meg, Felhasználó az ajánlati kötöttség alól mentesül. A megrendelés és annak visszaigazolása akkor tekintendő az Eladóhoz, illetve a Felhasználóhoz megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik. Eladó nem felel, ha a visszaigazolás azért nem érkezik meg határidőben, mert a Felhasználó hibás e-mail címet adott meg regisztrációja során, vagy a saját fiókjában fellépő technikai probléma miatt nem tud e-mailt fogadni.

 Az adásvételi szerződés az Eladó és a Felhasználó között a megrendelésnek az Eladó által e-mail-ben küldött megerősítés (visszaigazolás) alapján jön létre. A visszaigazoló e-mail tartalmazza a vásárlás során megadott adatokat, a rendelési adatokat, a megrendelt termék(ek) nevét, árát, a választott fizetési és szállítási módokat, a rendelés sorszámát, valamint ezen felül a Felhasználó a rendeléssel kapcsolatos megjegyzéseit.

 A szerződés megkötésére magyar nyelven van lehetőség. A Honlapon keresztül kötött szerződés nem minősül írásbeli szerződésnek, az Eladó azt nem iktatja, utólagosan nem hozzáférhető.

 Az elektronikus megrendelés elküldésével a Felhasználó igazolja, hogy megismerte a jelen ÁSZF tartalmát. Az elektronikus megrendelés elküldésével a Felhasználó elfogadja a jelen ÁSZF minden rendelkezését, annak a megrendelés elküldésének napján hatályos állapotában, valamint elfogadja a megrendelt árunak a Honlapon feltüntetett hatályos árát, mint vételárat.

 Eladó kifejezetten rögzíti, hogy a Fogyasztót kiszolgáló Honlapon kereskedelmi/promóciós akcióban szereplő termékeket kizárólag magánszemélyek rendelhetik meg; az Eladó nem köteles kereskedelmi mennyiséget kiszolgálni és a termékekről ÁFA visszaigénylésre alkalmas tartalmú számlát kiállítani. Kereskedelmi mennyiség a háztartásban szokásos használati mennyiséget meghaladó mennyiség. Eladó az egyes termékek/termékkörök tekintetében a megállapítási jogot fenntartja magának.

Eladó jogosult az egész megrendelést vagy annak részét törölni, ha a készletek időközbeni eladása miatt az Eladó nem tudja a megrendelést jelen ÁSZF által meghatározott szállítási időn belül teljesíteni a Felhasználónak. Ebben az esetben az Eladó köteles a Felhasználót tájékoztatni. Ha a Felhasználó a vételárat vagy annak részét már megfizette, a vételár megfelelő része visszafizetésre kerül 15 (tizenöt) napon belül.

A Felhasználó a megrendelése leadásával kötelezettséget vállal arra, hogy a megrendelt termékeket és az esetlegesen felmerülő szállítási költséget az általa választott elektronikus előre fizetéssel, vagy utánvétes rendelés esetén a futárszolgálatnak készpénzben megfizeti, valamint a termékeket átveszi. Amennyiben a Felhasználó e kötelezettségét részben vagy egészben megsérti, az Eladó jogosult a Felhasználó további megrendeléseinek teljesítését megtagadni. Az Eladó ezekben az esetekben úgy is dönthet, hogy ilyen esetekben kizárólag a Felhasználó bankkártyás megrendeléseit teljesíti.

A Felhasználó elfogadja, hogy a termék értékesítése az általános forgalmi adó szempontjából azon a napon minősül teljesítettnek, amikor a csomagot az Eladó a futárcégnek kézbesítésre átadja.

 A Felhasználó a megrendelés végösszeg alatt ellenőrizheti a vásárlása teljes ellenértékét.

 A vásárlás nincs minimum (legkevesebb) összeghatárhoz kötve.

Eladó az árváltoztatás és az ingyenes szállítás kedvezményének megadásához szükséges minimum (legkevesebb), egy vásárláshoz tartozó összeg határának megváltoztatási jogát fenntartja.

 3.3 Termékek ára

 A Honlapon feltüntetett termékek vételára az általános forgalmi adót és egyéb közterheket is tartalmazó módon (bruttóban) van feltüntetve.

 A termékek mellett feltüntetett vételár nem tartalmazza a kiszállítás költségét. Külön csomagolási költség azonban nem kerül felszámításra.

 A termékek ára magyar forintban (Ft) kerül feltüntetésre.

 A fizetendő végösszeg a megrendelés összesítője és visszaigazoló levél alapján minden költséget tartalmaz, beleértve a szállítás díját is, amennyiben a Felhasználó olyan szállítási módot választott, amelyért a Szolgáltató díjat számít fel.

 Eladó nem vállal felelősséget a gondossága ellenére és/vagy a rendszer hibájából eredően hibásan feltüntetett árért, illetve a nyilvánvalóan téves, a termék közismert nagyságrendű árától jelentősen eltérő /irreális/ árra (0 Ft). Ilyen esetekben az Eladó nem köteles a terméket a Honlapon hibásan feltüntetett áron szolgáltatni. Hibás ár feltüntetése esetén, Eladó, a rendelés visszaigazolásában vagy azt követően ajánlja fel, a termék valós áron történő megvásárlásának lehetőségét, mely információ birtokában a Felhasználó eldöntheti, hogy megrendeli valós áron a terméket vagy minden hátrányos jogkövetkezmény nélkül lemondja a megrendelést.

4. Fizetés

Amennyiben a Felhasználó korábban már úgy rendelt terméket, hogy azt a kiszállítás során nem vette át (ide nem értve azt az esetet, amikor elállási jogával élt), vagy a termék nem kereste jelzéssel érkezett vissza az Eladóhoz, az Eladó – egyoldalú, további indokolást nem tartalmazó nyilatkozatával – az újabb megrendelés teljesítését a vételár és a szállítási költségek előre történő megfizetéséhez kötheti.

Eladó visszatarthatja a termék átadását, ameddig nem győződik meg arról, hogy a termék árának kifizetése sikeresen megtörtént az elektronikus fizetési megoldás használatával (ideértve azt az esetet is, amikor az átutalással fizetett termék esetén vásárló a tagállama szerinti pénznemben utalja el a vételárat és az átváltás, valamint a banki jutalékok, költségek miatt Eladó nem kapja meg teljes mértékben a vételár és a szállítási díj összegét, ellenértékét). Amennyiben a termék ára nem került teljes mértékben kifizetésre, az Eladó a vételár kiegészítésére hívhatja fel a vásárlót.

Ajándékutalványt sem részlegesen, sem egészében visszafizetni nem áll Eladó módjában.

4.1 Előre utalás

Ha a Felhasználó előre utalással kívánja a termék ellenértékét kiegyenlíteni, akkor ezt a megadott számlaszámra megteheti, de érdemes előtte az Eladóval egyeztetnie, hogy minden kedvezmény érvényesítésre kerüljön (ha van ilyenre jogosultsága) és biztosan minden termék egyszerre szállítható legyen.

A fizetés megérkezése után kerül a csomag kiszállításra, addig készenléti állapotban van. A szállításról az Eladó a jelen ÁSZF 5. pontjában meghatározott szolgáltatókon keresztül közvetve értesíti a Felhasználót.

4.2 Utánvét

Ha a Felhasználó utánvéttel kívánja a termék árát kiegyenlíteni, akkor ezt a fizetési módot kell a vásárlási folyamat alatt kiválasztania. Ilyen estben a termék kiszállításakor a futárnak kell a termék árát és az esetleges szállítási költséget megfizetni.

4.3 Bankkártyás fizetés

A Bankkártya adatai a Felhasználó és az Eladó számlavezető pénzintézeti által/között alkalmazott elektronikus fizetési rendszer szabályai szerint kerül lebonyolításra.

Az Eladóhoz bankkártya adatok nem jutnak el, azokat nem ismeri meg, nem kezeli.

Az online bankkártyás fizetések a Barion rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013.
Fizetéshez használható bankkártyák:

- Mastercard vagy Maestro bankkártya
- Visa vagy Electron bankkártya
- American Express
- Barion elektronikus tárca

Eladó felhívja a Felhasználó figyelmét, hogy amennyiben felmerül a bankkártyával történő visszaélés gyanúja úgy az Eladó jogosult az ellentmondás feloldása érdekében a Felhasználót az eltérés okának tisztázására felszólítani és amennyiben az Eladó szükségesnek látja, úgy az illetékes
hatóságok, különösen, de nem kizárólag az illetékes rendőrkapitányság részére a visszaélés gyanúját bejelenteni.

4.4 Készpénz

Ha a Felhasználó készpénzzel kívánja a termék árát kiegyenlíteni, akkor ezt a fizetési módot kizárólag az Eladó székhelyén személyesen teheti meg a termék egyidejű átvételével.

5. Szállítás, személyes átvételi lehetőség

5.1 Bevont szállítók

A megrendelt termék kiszállítását az Eladó az alábbi gazdasági társaságok bevonásával végzi, azok saját szerződéses feltételei, szabályzatai és eljárási rendje – különösen, de nem kizárólag azok adott termékre/megrendelésre vonatkozó ár- és díjszabása – szerint:

- GLS General Logistics Systems Hungary Kft.

- FoxPost Zrt.

Az egyes szolgáltatók saját, belső szabályai határozzák meg a Felhasználó által megrendelt termék(ek)/csomagok kiszállítása/kézbesítése esetén igénybe vehető kézbesítési módokat (pl. házhozszállítás, csomagterminál, bel- és kültéri automata), díjakat, a tényleges kiszállítási határidőket és egyéb szolgáltatásokat.

Felek rögzítik, hogy a fenti szabályokat tudomásul veszik. Eladó felhívja a Felhasználó figyelmét, hogy az egyes szolgáltatók szabályaikat módosíthatják, ezek megrendelés leadásakor érvényes változatáról kérjük tájékozódjon azok honlapjain (https://www.gls.hu/ illetve https://www.foxpost.hu/)

Az egyes szolgáltatók tevékenységükkel összefüggésben adatfeldolgozónak minősülnek.

5.2 Számlázás

Felhasználó köteles a megrendelés előtt és annak teljes folyamata alatt ellenőrzi és fenntartani a profiljához rögzített szállítási és számlázási címet.

A jelen ÁSZF elfogadásával a Felhasználó tudomásul veszi, hogy

 • az Eladó a megrendelésről kizárólag elektronikus számlát állít ki, melyet a Felhasználó az általa megadott e-mail címre kap meg.
 • az Eladónak papír alapú számlát utólag sem áll módjában kiállítani.

A rendelés véglegesítését követően az adott rendelés vonatkozásában a számlázási és szállítási adatokban változtatás nem eszközölhető. Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 175 §-ban foglaltaknak megfelelően és a jelen ÁSZF elfogadásával a Felhasználó beleegyezik, hogy az Eladó valamennyi értékesítésről elektronikus számlát állít ki.

A megrendelt termék átvételekor a Felhasználó köteles megvizsgálni, és legalább szemrevételezéssel meggyőződni a termék sérülésmentes és rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotáról.

Amennyiben sérülést tapasztal a csomagoláson, a terméken, a Felhasználó kérheti a kiszállítást végző személytől jegyzőkönyv felvételét. A termék átvételével, illetve az átvételt igazoló dokumentum aláírásával a termék mennyiségi és minőségi átvétele megtörténik, ami azt jelenti, hogy az átvételt követően a Felhasználó kizárólag elállási jogával élhet, ezért a kiszállítást végző személy távozása után az Eladónak utólag mennyiségi és minőségi reklamációt nem áll módjában elfogadni.

Amennyiben az átvételkor láthatóan sérült a csomagolás vagy a termék, és a sérülés az áru átvételét megelőzően keletkezett, a termék visszavételét, illetve cseréjét az Eladó díjmentesen biztosítja.

Az átvételt követően észlelt sérülésért az Eladónak felelősséget vállalni nem áll módjában!

5.3 Szállítási határidő

Az Eladó - eltérő egyedi és eseti, külön írásban előzetesen rögzített megállapodás hiányában – az adásvételi szerződés megkötését követően késedelem nélkül, de legkésőbb 30 (harminc) napon belül köteles a Felhasználó rendelkezésére bocsátani (kiszállítani) a terméket.
Az Eladó esetleges késedelme esetén a Felhasználó jogosult póthatáridőt tűzni. Ha az Eladó a póthatáridőn belül nem teljesít, a Felhasználó jogosult a szerződéstől elállni. A Felhasználó póthatáridő tűzése nélkül akkor jogosult a szerződéstől elállni akkor, ha az Eladó a szerződés teljesítését megtagadta vagy a szerződést a Felek megállapodása szerint vagy a szolgáltatás felismerhető rendeltetésénél fogva a meghatározott teljesítési időben - és nem más időpontban - kellett volna teljesíteni.

5.4 Személyes átvétel

Az Eladó a személyes átvételt a 1119 Budapest, Etele út 26. fszt. 4. szám alatti
fióktelephelyén, annak nyitvatartási idejében (munkanapokon 10.00 – 18.00 óra között)
biztosítja.

6. Elállási jog

6.1 Elállási jog gyakorlásának menete

Az e pontban foglaltak kizárólag a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személyre (fogyasztónak minősülő vásárló) vonatkoznak, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, valamint az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje (a továbbiakban Felhasználó).

Amennyiben a Felhasználó valamilyen okból nem elégedett a Honlapon vásárolt termékekkel, a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet elállásra vonatkozó szabályai kerülnek alkalmazásra. Az elállási joggal, annak gyakorlásával kapcsolatos részletes tájékoztatót és az elállási jog gyakorlására szolgáló nyilatkozat mintát a Honlapon teszi közzé az Eladó.

A terméknek, több termék szolgáltatásakor az utoljára szolgáltatott terméknek, a Felhasználó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától számított tizennégy (14) naptári napon belül a szerződéstől indokolás nélkül elállni. Felhasználót a szerződés megkötésének a napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolja elállási jogát.

Ha a Felhasználó elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postán vagy elektronikus úton küldött levél útján) a jelen ÁSZF-ben feltüntetett elérhetőségek igénybevételével az Eladó részére. Ebből a célból a Felhasználó felhasználhatja a 6.2 pontban jelzett elállási nyilatkozat-mintát is. A Felhasználó határidőben gyakorolja elállási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát az Eladó részére.

A Felhasználót terheli annak bizonyítása, hogy elállási jogát a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően, a jelen ÁSZF szerint gyakorolta.

Minden esetben az Eladó e-mailben haladéktalanul visszaigazolja a Felhasználó elállási nyilatkozatának megérkezését.

Írásban történő elállás esetén azt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a Felhasználó az erre irányuló nyilatkozatát 14 (tizennégy) naptári napon belül (akár a 14. naptári napon postára adva) elküldi az Eladónak.

Postai úton történő jelzés alkalmával a postára adás dátumát, e-mail vagy telefaxon keresztül történő értesítés esetén az e-mail küldésének idejét veszi figyelembe az Eladó a határidő számítás szempontjából. Javasolt, hogy a Felhasználó elállási nyilatkozatát tartalmazó levelét ajánlott küldeményként adja postára, hogy hitelt érdemlően bizonyítható legyen a feladás dátuma.

A Felhasználó elállás esetén köteles a megrendelt terméket az Eladó székhelyére indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 15 (tizenöt) napon belül visszaküldeni. A határidő betartottnak minősül, ha a Felhasználó a 15 (tizenöt) napos határidő letelte előtt elküldi (postára adja vagy az általa megrendelt futárnak átadja) a terméket.

A termék az Eladó címére történő visszaküldésének költsége a Felhasználót terheli. Az Eladónak az utánvéttel (portó) visszaküldött csomagot nem áll módjában átvenni. A termék visszaküldésének költségének kívül az elállás kapcsán a Felhasználót semmilyen más költség nem terheli.

Ha a Felhasználó eláll a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb a Felhasználó elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 (tizennégy) naptári napon belül az Eladó visszatéríti a Felhasználó által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási (kiszállításért fizetett) költséget is, kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek azért merültek fel, hogy a Felhasználó az Eladó által felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választotta. Az Eladó jogosult a visszatérítést mindaddig visszatartani, amíg vissza nem kapta a terméket, vagy a Felhasználó nem igazolta hitelt érdemlően, hogy azt visszaküldte: a kettő közül az Eladó a korábbi időpontot veszi figyelembe.

A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmaz az Eladó, kivéve, ha a Felhasználó más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag a Felhasználót semmilyen többletköltség nem terheli.

A Honlapon keresztüli értékesítés estén a három munkanapon belüli csereigényt a 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet alá tartozó tartós fogyasztási cikkek esetében lehet érvényesíteni, amely szerint, ha a 3 (három) munkanapon belül érvényesíti a Felhasználó a csereigény intézményét, akkor az Eladónak ezt úgy kell értelmeznie, hogy a termék az eladáskor már hibás volt és minden további nélkül a terméket ki kell cserélnie, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza.

A Felhasználó kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó bármilyen jellegű és terjedelmű használat, hasznosítás miatt következett be.

Elállási jog gyakorlása – és nem a termék hibájából eredő igény érvényesítésének – esetén egy olyan esetben, ha például a cipőt az utcán viselték, abban az esetben az Eladónak nem áll módjában a teljes vételárat visszafizetni. Ilyen esetekben csak az értékcsökkenés levonása után fennmaradó összeget tudja a Felhasználónak visszafizetni.

Felek kifejezetten rögzítik és Felhasználó tudomásul veszi, hogy nem illeti meg a Felhasználót az elállási jog (a Honlap jellegzetességéből adódóan, annak tevékenységével összefüggésben értelmezhető módon)
- olyan termék tekintetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac Eladó által nem befolyásolható, a 14 (tizennégy) napos elállási határidő alatt is lehetséges ingadozásától függ;
- olyan nem előre (sorozatban) gyártott termék esetében, amelyet a Felhasználó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állított/állíttatott az Eladó elő;
- olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a Felhasználó megrendelésének megfelelően egyediesítettek;
- romlandó, vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében;
olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi és/vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza (például cumi, mellszívó, harisnya, alsó- és fehérnemű, stb.);
- olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül/egyesül más termékkel;
- lezárt csomagolású hang-, illetve (mozgó)képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a Felhasználó a csomagolást felbontotta (A nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha az Eladó a Felhasználó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a Felhasználó e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti elállási jogát);
- hírlap, folyóirat és időszaki lap tekintetében, az előfizetéses szerződések kivételével;
- nyilvános árverésen megkötött szerződések esetében.

6.2 Elállási nyilatkozat

Az elállási nyilatkozat minta a Honlapon található. A Felhasználó elállási nyilatkozata nem formakötött, az egyértelmű termékmeghatározást, megrendelés azonosító adatot tartalmazó, tartalmilag elállásként értelmezhető, a Felhasználótól származó nyilatkozatot az Eladó elállási nyilatkozatként köteles kezelni. 

Elállási nyilatkozat minta:

„Elállási/Felmondási nyilatkozatminta

(csak a szerződéstől való elállási/felmondási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza)

Címzett: Baby&More Korlátolt Felelősségű Társaság 

Székhely/levelezési cím: 2030 Érd, Luc utca 3.

Elektronikus levelezési cím: info@babyandmore.hu

Alulírott/ak …………………………………………………….. (továbbiakban: Fogyasztó/Fogyasztók) kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási jogomat/jogunkat (az érvényesíteni kívánt jogot kérjük egyértelműen pl. aláhúzással megjelölni) az alábbi termék/ek adásvételére irányuló szerződés tekintetében:

………………………………………………………………………………………………...……………………………………………………………………………………………………...

(Kérjük a terméket/termékeket egyértelműen meghatározni szíveskedjen)

Rendelésszám (amennyiben ismert): …………………………………………………………….

Szerződéskötés időpontja/átvétel időpontja: ……………………………………………………..

A Fogyasztó(k) neve: ………………………………………………………………...…………

A Fogyasztó(k) címe:……………………………………………………………………………..

Kelt …, …

A Fogyasztó(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)”

 

7. Szavatosság

7.1 Kellékszavatosság

A Felhasználó az Eladó hibás teljesítése esetén vele szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Ptk. és a és a 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet rendelkezéseinek megfelelően.

Felhasználói szerződés esetén a Felhasználónak minősülő vásárló az átvétel időpontjától számított 2 (két) éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit, azokért a termékhibákért, amelyek a termék átadása időpontjában már léteztek. Két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait a Felhasználó érvényesíteni már nem tudja.

Nem a Felhasználóval kötött szerződés esetén a Felhasználó az átvétel időpontjától számított 1 éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit.

A Felhasználó – választása szerint – az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:

Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha ezek közül a Felhasználó által választott igény teljesítése lehetetlen vagy az Eladó számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést a Felhasználó nem kérte, illetve nem
kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát az Eladó költségére a Felhasználó is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat.

Választott kellékszavatossági jogáról a Felhasználó egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Felhasználó viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra az Eladó adott okot.

A Felhasználó köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított 2 (két) hónapon belül közölni.

A Felhasználó közvetlenül az Eladóval szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

A teljesítést (vagyis a kiszállítást, átvételt követő) követő hat hónapon belül felismert hiba esetén vélelmezni kell, hogy a hiba már a teljesítés időpontjában fennállt, kivéve, ha e vélelem a hiba jellegével, vagy a termék természetével összeegyeztethetetlen. Az Eladó csak akkor mentesül a szavatosság alól, ha ezt a vélelmet megdönti, vagyis bizonyítja, hogy a termék hibája a Felhasználó részére történő átadást követően keletkezett. Ennek alapján az Eladó nem köteles a Felhasználó kifogásának helyt adni, ha megfelelően bizonyítja, hogy a hiba oka, a termék nem rendeltetésszerű használatának következménye. A teljesítést követő hat hónap elteltével azonban a bizonyítási teher megfordul, vagyis vita esetén a Felhasználónak kell bizonyítania, hogy a hiba már a teljesítés időpontjában fennállt.

7.2 Termékszavatosság

Termékszavatosság kizárólag ingó dolog (termék) hibája esetén merülhet fel. Ez esetben a Felhasználónak minősülő a Felhasználó – választása szerint – az 6. pontban meghatározott elállási jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

Termékszavatossági igényként a Felhasználó kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

A termék akkor minősül hibásnak, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

Termékszavatossági igényét a Felhasználó a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított 2 (két) éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

A Felhasználó a termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja.

A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén a Felhasználónak kell bizonyítania.

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

 • a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
 • a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy
 • a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

Ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igény egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthető. Termékszavatossági igény eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a Felhasználó a gyártóval szemben érvényesítheti.

7.3 Jótállás

Fogyasztónak minősülő vásárló esetén a termék meghibásodása esetén értékhatártól függően egy, kettő, vagy három év kötelező jótállás terjed ki az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX.22.) Kormányrendelet (továbbiakban: Kormányrendelet) mellékletében felsorolt egyes termékkategóriákba tartozó termékekre. 

Amennyiben a termék gyártója meghatározott időtartamra a tartósságra vonatkozó jótállást nyújt, a fogyasztónak minősülő vásárló közvetlenül a gyártótól követelheti a tartósságra vonatkozó jótállás teljes időtartama alatt, hogy az áru hibáját javítsa ki, vagy az árut cserélje ki, a kellékszavatossági jogok gyakorlására vonatkozó szabályok szerint. A gyártó tartós adathordozón köteles jótállási nyilatkozatot tenni.

Az egyes termékekre vonatkozó sávos jótállási időt az alábbi táblázat szemlélteti:

Eladási értékhatár

Jótállási idő

10.001 -250.000 Ft

2 év

250.001 - 

3 év

Jótállási idő kezdete: A jótállási idő a termék Fogyasztó részére történő átadásakor kezdődik. Eladó az általa értékesített termékek üzembehelyezését csak bizonyos esetekben, díjazás ellenében végzi. Abban az esetben, ha az Eladó által kerül sor üzembehelyezésre, úgy a jótállási idő az üzembehelyezéstől kezdődik. Ha az üzembe helyezésre a vásárlástól számított 6 (hat) hónapon túl kerül sor, akkor a termék eredeti átadásának napján kezdődik a jótállás.

 

Jótállási idő vége és tartama: A Kormányrendelet szerinti jótállási idő jogvesztő. A jótállási idő azonban meghosszabbodik azzal az idővel, amely alatt a Fogyasztó a fogyasztási cikket a hiba miatt rendeltetésszerűen nem használhatta.

 

Kötelező jótállás esetén a Fogyasztó kijavítás iránti igényét választása szerint az Eladónál, vagy a jótállási jegyen feltüntetett javítószolgálatnál közvetlenül is érvényesítheti. Rögzített bekötésű, illetve a 10 kg-nál súlyosabb, vagy tömegközlekedési eszközön kézi csomagként nem szállítható fogyasztási cikket – járművek kivételével – az üzemeltetés helyén kell megjavítani. Ha az üzemeltetési helyen a javítás nem végezhető el, úgy a le- és felszerelésről, valamint az el- és visszaszállításról az Eladó, vagy - a jótállási jegyen feltüntetett javítószolgálatnál közvetlenül érvényesített kijavítás iránti igény esetén - a javítószolgálat közvetlenül gondoskodik. 

A kijavítás, vagy kicserélés iránti igény teljesítésekor a jótállási jegyen kerülnek feltüntetésre a kijavítással vagy kicseréléssel kapcsolatos fontosabb információk a jogszabályi kötelezettségek szerint. 

 

Hibás termékek kezelése:

 1. Amennyiben javítható a termék, úgy törekedni kell arra, hogy a javítás 15 (tizenöt) napon belül megtörténjen. Ha a kijavítás vagy a kicserélés időtartama a tizenöt napot meghaladja, akkor az Eladó a Fogyasztót köteles tájékoztatni a kijavítás vagy a csere várható időtartamáról. A tájékoztatás a Fogyasztó előzetes hozzájárulása esetén elektronikus úton vagy a Fogyasztó általi átvétel igazolására alkalmas más módon történik.

 

 1. Termék sikertelen javítása esetén a Fogyasztót az alábbi táblázat szerinti igényeket érvényesíthetik:

 Felmerülő probléma a jótállási idő alatt

 Elsődlegesen: csereigény

 Másodlagosan: pénzvisszatérítés

Első javításnál Eladó megállapítja, hogy nem javítható a fogyasztási cikk.

Fogyasztó eltérő rendelkezésének hiányában 8 (nyolc) napon belül ki kell cserélni a fogyasztási cikket.

Amennyiben nincs lehetőség a fogyasztási cikk kicserélésére, akkor a Fogyasztó által bemutatott számla/nyugta szerinti ellenértéket 8 (nyolc) napon belül vissza kell téríteni a Fogyasztónak.

3 (három) alkalommal történő javítás után ismét meghibásodik a fogyasztási cikk

Ha a Fogyasztó árleszállítást, vagy a fogyasztási cikk Eladó költségére történő kijavítását, ill. mással történő kijavíttatását nem igényli, úgy az Eladó köteles 8 (nyolc) napon belül kicserélni a fogyasztási cikket.

Amennyiben a javítási igény jelzésétől számítva 30 (harminc) napon belül nem kerül sor a javításra

A Fogyasztó eltérő rendelkezése hiányában a 30 (harminc) napos határidő eredménytelen elteltét követő 8 (nyolc) napon belül ki kell cserélni a cikket.

 

A jelen pontban részletezett szabályok nem vonatkoznak az elektromos kerékpárra, elektromos rollerre, quadra, motorkerékpárra, segédmotoros kerékpárra, személygépkocsira, lakóautóra, lakókocsira, utánfutós lakókocsira, utánfutóra, valamint a 10.000 forintot meghaladó árú motoros vízi járműre!

A Fogyasztó elsősorban - választása szerint - kijavítást vagy kicserélést követelhet, kivéve, ha a választott jótállási igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az Eladónak a másik jótállási igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a szolgáltatás hibátlan állapotban képviselt értékét, a Szerződésszegés súlyát és a jótállási igény teljesítésével a Fogyasztónak okozott érdeksérelmet;

Amennyiben az Eladó a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, vagy e kötelezettségének megfelelő határidőn belül nem tud eleget tenni, illetve ha a Fogyasztónak a kijavításhoz /kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt, a Fogyasztó - választása szerint - a vételár arányos leszállítását igényelheti, a hibát az Eladó költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja, vagy elállhat a Szerződéstől. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

A Fogyasztó a választott jogáról másikra térhet át. Az áttéréssel okozott költséget azonban köteles az Eladónak megfizetni, kivéve, ha az áttérésre az Eladó adott okot, vagy az áttérés egyébként indokolt volt. 

Amennyiben a Fogyasztó a fogyasztási cikk meghibásodása miatt a vásárlástól számított három munkanapon belül érvényesít csereigényt az Eladó köteles a fogyasztási cikket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza. 

A kötelező jótállás további feltételeit a jótállási jegy tartalmazza. Az Eladó fenntartja a jogot, hogy a jótállási jegyet elektronikus formában tegye elérhetővé a Fogyasztó részére. Az elektronikus jótállási jegy átadására legkésőbb a termék átadását vagy üzembe helyezését követő napon kerül sor, vagy amennyiben az Eladó az elektronikus jótállási jegyet letöltést biztosító elérési cím formájában bocsátja rendelkezésre, úgy a letöltési címet a jótállási idő végéig biztosítani fogja.

7.4 Szavatossági, jótállási igények érvényesítése

A szavatossági igényeit a Felhasználó az alábbi elérhetőségeken érvényesítheti:

Ügyfélszolgálat:        1119 Budapest, Etele út 26. fszt. 4.

Levelezési cím:         2030 Érd, Luc utca 3.

Telefonszám:            +36 70 612 42 98 (munkanapokon 10.00 – 18.00 óra között)
E-mail cím:                 info@babyandmore.hu

8. Jogérvényesítési lehetőségek

8.1 Panaszügyintézés helye, ideje, módja

Amennyiben a Felhasználó fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról. A fogyasztóvédelmi elsőfokú hatósági feladatokat a fogyasztó lakóhelye szerint illetékes járási hivatalok látják el, ezek listája az alábbi linken keresztül érhető el: http://jarasinfo.gov.hu/jarasok-lista.

Ennek alapján:

Baranya Megyei Békéltető Testület

Cím: 7625 Pécs, Majorossy I. u. 36.

Telefonszám: 06-72-507-154

E-mail: info@baranyabekeltetes.hu

Bács-Kiskun Megyei Békéltető Testület

Cím: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4.

Telefonszám: 06-76-501-525, 06-76-501-532

E-mail: bekeltetes@bacsbekeltetes.hu;

Honlap: www.bacsbekeltetes.hu

Békés Megyei Békéltető Testület

Cím: 5600 Békéscsaba, Penza ltp. 5.

Telefonszám: 06-66-324-976

E-mail: bekeltetes@bmkik.hu

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Békéltető Testület

Cím: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1.

Telefonszám: 06-46-501-090; 06-46-501-871

E-mail: bekeltetes@bokik.hu

Budapesti Békéltető Testület

Cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.

Telefonszám: 06-1-488-2131

E-mail: bekelteto.testulet@bkik.hu

Csongrád Megyei Békéltető Testület

Cím: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12.

Telefonszám: 06-62-554-250/118

E-mail: bekelteto.testulet@csmkik.hu

Fejér Megyei Békéltető Testület

Cím: 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 4-6.

Telefonszám:06-22-510-310

E-mail: bekeltetes@fmkik.hu

Győr-Moson-Sopron Megyei Békéltető Testület

Cím: 9021 Győr, Szent István út 10/a.

Telefonszám: 06-96-520-217

E-mail: bekelteto.testulet@gymskik.hu

Hajdú-Bihar Megyei Békéltető Testület

Cím: 4025 Debrecen, Petőfi tér 10.

Telefonszám: 06-52-500-710; 06-52-500-745

E-mail: bekelteto@hbkik.hu

Heves Megyei Békéltető Testület

Cím: 3300 Eger, Hadnagy utca 6. földszint

Telefonszám: 06-36-416-660/105

E-mail: bekeltetes@hkik.hu

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Békéltető Testület

Cím: 5000 Szolnok, Verseghy park 8.

Telefonszám: 06-20-373-2570

E-mail: bekeltetotestulet@iparkamaraszolnok.hu

Komárom-Esztergom Megyei Békéltető Testület

Cím: 2800 Tatabánya, Fő tér 36.

Telefonszám: 06-34-316-259

Fax: 06-34-316-259

E-mail: bekeltetes@kemkik.hu

Nógrád Megyei Békéltető Testület

Cím: 3100 Salgótarján, Mártírok útja 4. fszt. 14.

Telefonszám: 06-32-520-860

E-mail: nkik@nkik.hu

Pest Megyei Békéltető Testület

Cím: 1055 Budapest, Balassi Bálint utca 25. IV/2.

Levelezési cím: 1055 Budapest, Balassi Bálint utca 25. IV/2.

Telefonszám: 06-1-792-7881

E-mail: pmbekelteto@pmkik.hu

Somogy Megyei Békéltető Testület

Cím: 7400 Kaposvár, Anna u.6.

Telefonszám: 06-82-501-000, 06-82-501-026

E-mail: skik@skik.hu

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Békéltető Testület

Cím: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 2.

Telefonszám: 06-42-420-180

E-mail: bekelteto@szabkam.hu

Tolna Megyei Békéltető Testület

Cím: 7100 Szekszárd, Arany J. u. 23-25.

Telefonszám: 06-74-411-661

Fax: 06-74-411-456

E-mail: kamara@tmkik.hu

Vas Megyei Békéltető Testület

Cím: 9700 Szombathely, Rákóczi Ferenc u. 23.

Telefonszám: 06-94-312-356

E-mail: vmkik@vmkik.hu, bea@vmkik.hu

Veszprém Megyei Békéltető Testület

Cím: 8200 Veszprém, Radnóti tér 1. földszint 116.

Telefonszám: 06-88-429-008

Fax: 06-88-412-150

E-mail: bekelteto@veszpremikamara.hu

Zala Megyei Békéltető Testület

Cím: 8900 Zalaegerszeg, Petőfi u. 24.

Telefonszám: 06-92-550-513

E-mail: zmbekelteto@zmkik.hu

 

Az Eladó a szóbeli panaszt, amennyiben arra lehetősége van, azonnal orvosolja. Ha a szóbeli panasz azonnali orvoslására nincs lehetőség, a panasz jellegéből adódóan vagy ha a Felhasználó a panasz kezelésével nem ért egyet, akkor az Eladó a panaszról jegyzőkönyvet vesz fel, melyet öt évig, a panaszra tett érdemi válaszával együtt köteles megőrizni.

Az Eladó a jegyzőkönyv egy példányát személyesen közölt (üzlethelyiségben) szóbeli panasz esetén helyben a Felhasználónak átadni, vagy ha ez nem lehetséges, akkor az alább részletezett írásbeli panaszra vonatkozó szabályok szerint köteles eljárni.

A panaszról felvett jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell az alábbiakat:

 • a Felhasználó neve, lakcíme,
 • a panasz előterjesztésének helye, ideje, módja,
 • a Felhasználó panaszának részletes leírása, a fogyasztó által bemutatott iratok, dokumentumok és egyéb bizonyítékok jegyzéke,
 • az Eladó nyilatkozata a Felhasználó panaszával kapcsolatos álláspontjáról, amennyiben a panasz azonnali kivizsgálása lehetséges,
 • a jegyzőkönyvet felvevő személy és - telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz kivételével - a Felhasználó aláírása,
 • a jegyzőkönyv felvételének helye, ideje,
 • telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a panasz egyedi azonosítószáma.

Az Eladó a telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a Felhasználónak legkésőbb az érdemi válasszal egyidejűleg megküldi a jegyzőkönyv másolati példányát.

Minden egyéb esetben az Eladó az írásbeli panaszra vonatkozó szabályok szerint jár el.

A telefonon, vagy más hírközlési eszköz segítségével rögzített panaszt az Eladó egyedi azonosítóval látja el, mely a későbbiekben egyszerűsíti a panasz visszakeresését.

Az Eladó a hozzá írásban érkezett panaszt 30 (harminc) napon belül érdemben megválaszolja.

Az intézkedés jelen szerződés értelmében a postára adást jelenti.

A panasz elutasítása esetén az Eladó az elutasítás indokáról tájékoztatja a Felhasználót.

8.2 Egyéb jogérvényesítési lehetőségek

Amennyiben az Eladó és a Felhasználó között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita az Eladóval való tárgyalások során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva a Felhasználó számára:

 • Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságnál,

A vonatkozó tájékoztatás az alábbi linken érhető el:

https://www.fogyasztovedelem.kormany.hu/#/fogyasztovedelmi_hatosag

 • Békéltető testület

Békéltető testület eljárásának kezdeményezése:

Amennyiben Eladó a Felhasználó panaszát elutasítja, úgy a Felhasználó jogosult a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes Békéltető Testülethez is fordulni: a békéltető testület eljárása megindításának feltétele, hogy a Felhasználó az Eladóval közvetlenül megkísérelje a vitás ügy rendezését.

A békéltető testület hatáskörébe tartozik a fogyasztói jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezése. A békéltető testület feladata, hogy megkísérelje a fogyasztói jogvita rendezése céljából egyezség létrehozását az Eladó és a Felhasználó között.

A békéltető testület eljárása a fogyasztó kérelmére indul. A kérelmet a békéltető testület elnökéhez kell írásban benyújtani.

Eladó székhelye szerint illetékes Testület:

Pest Megyei Békéltető Testület

Cím:                            1055 Budapest, Balassi Bálint utca 25. IV/2.

Levelezési cím:           1055 Budapest, Balassi Bálint utca 25. IV/2.

Telefonszám:              06-1-792-7881

E-mail:                         pmbekelteto@pmkik.hu

 

Az Eladót a békéltető testületi eljárás során együttműködési kötelezettség terheli.

 • Bírósági eljárás kezdeményezése

A szerződő Felek mindent elkövetnek annak érdekében, hogy az esetleges vitás kérdéseiket legfeljebb 30 (harminc) napon belül tárgyalások útján rendezzék. Amennyiben tárgyalásos úton nem lehetséges a jogvita rendezésére, szerződő Felek értékhatártól függően a Budai Központi Kerületi Bíróság, illetve a Fővárosi Törvényszék kizárólagos illetékességének vetik alá magukat.

 • Online vitarendezési platform

Az Európai Bizottság létrehozott egy honlapot, amelybe a fogyasztók beregisztrálhatnak, így ezen keresztül lehetőségük nyílik arra, hogy online vásárláshoz kapcsolódó jogvitáikat ezen keresztül rendezzék egy kérelem kitöltésével, elkerülve a bírósági eljárást. Így a fogyasztók tudják érvényesíteni jogaikat anélkül, hogy például a távolság meggátolná őket ebben.

Amennyiben panaszt kíván tenni egy, az interneten vásárolt termékkel vagy szolgáltatással kapcsolatban, és nem akar feltétlenül bírósághoz fordulni, igénybe veheti az online vitarendezés eszközét.

A Honlapon a Felhasználó és a kereskedő, akivel szemben panasszal élt, közösen kiválaszthatják a panasz kezelésével megbízni kívánt vitarendezési testületet.

Az online vitarendezési platform az alábbi linken érhető el:
https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show&lng=HU

9. Vegyes rendelkezések

9.1 ÁSZF, árak módosítása

Az Eladó a jelen Általános Szerződési Feltételeket, a Honlapon forgalmazott termékek árait és egyéb feltüntetett árakat nem visszamenőleges hatállyal bármikor módosíthatja, a módosítás a honlapon történő közzétételt követően lép életbe, és csak az életbe lépést követő tranzakciókra érvényes.

9.2 Technikai korlátok

A Honlapon történő vásárlás feltételezi a Felhasználó részéről az Internet lehetőségeinek és korlátainak ismeretét és elfogadását, különös tekintettel a technikai teljesítményekre és a felmerülő hibákra. Az Eladót nem terheli felelősség, ha bármilyen működési hiba észlelhető az internetes hálózatban, ami megakadályozza a honlap működését és a vásárlást.

9.3 Sütik használata:

Az anonim látogatóazonosító (cookie, süti) egy olyan egyedi - azonosításra, illetve profilinformációk tárolására alkalmas - jelsorozat, melyet a szolgáltatók a látogatók számítógépére helyeznek el. Fontos tudni, hogy az ilyen jelsorozat - tekintettel arra, hogy a felhasználása során a teljes IP cím tárolása nem történik meg - önmagában semmilyen módon nem képes az ügyfelet, azaz a látogatót azonosítani, csak a látogató gépének felismerésére alkalmas. Név, e-mail cím vagy bármilyen más személyes információ megadása nem szükséges, hiszen az ilyen megoldások alkalmazásakor a látogatótól a szolgáltató nem is kér adatot, az adatcsere voltaképpen gépek között történik meg.

9.4 Látogatottsági statisztika:

Jelen Honlap a Google Inc. („Google”) Google Analytics nevű webanalitikai szolgáltatását használja. A Google Analytics úgynevezett „sütiket” (cookies), a Felhasználó számítógépén tárolt szövegfájlokat alkalmaz, amelyek a Honlap használatának elemzését teszik lehetővé.

A süti által generált, a Honlap használatára vonatkozó információkat (beleértve a Felhasználó IP-címét) a Google érdekkörébe tartozó, az Amerikai Egyesült Államokbeli (USA) szervereire továbbítják és ott tárolják.

A Google ezeket az információkat felhasználja a Honlap Felhasználó által történő használatának kiértékelésére, a Honlapon végrehajtott tevékenységekről készült jelentéseknek a weboldalak üzemeltetői részére történő összeállítására, valamint a weboldalon kifejtett tevékenységekkel és az internethasználattal kapcsolatos egyéb szolgáltatások nyújtására.

A Google ezeket az információkat adott esetben harmadik felek részére is kiadhatja, amennyiben ezt törvény írja elő, vagy amennyiben a harmadik fél a Google megbízásából ezeket az adatokat feldolgozza. A Google semmilyen esetben sem társítja a Felhasználó IP címét a Google birtokában lévő más adatokkal. Böngészője megfelelő beállításainak kiválasztásával a Felhasználó visszautasíthatja a sütik használatát, azonban felhívjuk figyelmét, hogy ebben az esetben a Felhasználó valószínűleg nem használhatja teljes mértékben a Honlap összes funkcióját. Jelen Honlap használatával a Felhasználó elfogadja a Google által a Felhasználóról gyűjtött adatok feldolgozását a fentebb leírt módszer és rendeltetés szerint.

A Google Inc. adatvédelmi irányelveiről az alábbi linken talál bővebb információt: http://www.google.hu/intl/hu/policies/privacy/

Kérjük olvassa el Eladó Adatkezelési tájékoztatóját.

10. Külföldi értékesítés

Eladó nem különbözteti meg a Honlap használatával Magyarország területén és az azon kívül az Európai Unió területén belüli fogyasztókat. A jelen ÁSZF eltérő rendelkezése hiányában az Eladó Magyarország területén biztosítja a megrendelt termékek kiszállítását/átvételét.

Magyarország területén kívüli vásárlásra is jelen ÁSZF rendelkezései az irányadóak azzal, hogy a vonatkozó rendelet előírásai alapján jelen pont értelmezésében vevőnek az a fogyasztó minősül, aki valamely Európai Uniós tagállam állampolgára, vagy valamely tagállamban lakóhellyel, letelepedési hellyel rendelkezik, és az Európai Unión belül kizárólag végfelhasználás céljából vásárol árut, vagy vesz igénybe szolgáltatást, vagy ilyen szándékkal jár el. Fogyasztónak az a természetes személy minősül, aki olyan célból jár el, amely kívül esik kereskedelmi, ipari, kézműipari vagy szakmai tevékenysége körén.

A kommunikáció és a vásárlás nyelve elsősorban a magyar nyelv, Eladó nem köteles a Felhasználó tagállama szerinti nyelven kommunikálni vásárlóval.

Eladó nem köteles megfeleljen a Felhasználó tagállama szerinti nemzeti jogban az érintett termékkel kapcsolatban meghatározott szerződésen kívüli követelményeknek, például fogyasztóvédelmi előírások, ágazatspecifikus követelményeknek, vagy hogy tájékoztassa a vásárlót ezekről a követelményekről.

Eladó eltérő rendelkezése hiányában Magyarországon hatályos és érvényes általános forgalmi adó rendelkezéseket alkalmazza minden Termék esetében.

Felhasználó a jelen ÁSZF szerint élhet jogérvényesítési lehetőségeivel.

Elektronikus fizetési megoldás alkalmazása esetén a fizetés az Eladó által meghatározott pénznemben valósul meg,

Eladó visszatarthatja a termék átadását ameddig nem győződik meg arról, hogy a termék árának és a szállítási díjnak kifizetése sikeresen és maradéktalanul megtörtént az elektronikus fizetési megoldás használatával (ideértve azt az esetet is, amikor az átutalással fizetett termék esetén Felhasználó a tagállama szerinti pénznemben utalja el a vételárat (szállítási díjat) és az átváltás, valamint a banki jutalékok, költségek miatt Eladó nem kapja meg teljes mértékben a vételár összegét). Amennyiben a termék és a kapcsolódó szállítási szolgáltatás ára/díja nem került teljes mértékben kifizetésre, az Eladó a vételár és a kapcsolódó szállítási szolgáltatás díja teljes összegére történő kiegészítésre hívhatja fel a Felhasználót.

Eladó a termék átadása érdekében a magyar felhasználókat megillető átadási lehetőségeket biztosítja a nem magyarországi felhasználók számára is.

Amennyiben a Felhasználó a jelen ÁSZF szerint kérheti a termék szállítását Magyarország területére, vagy bármely más Európai Uniós tagállam területére, ezt kérheti a nem magyarországi vásárló is bármely, a jelen ÁSZF-ben megjelölt szállítási módon.

Amennyiben Felhasználó a jelen ÁSZF szerint választhatja a termék személyes átvételét az Eladónál, ezzel élhet a nem magyarországi vásárló is.

Egyebekben a Felhasználó kérheti, hogy a termék szállítását saját költségén oldhassa meg külföldre. Magyar honosságú vásárlót ez a jog nem illet meg.
Eladó a szállítási díj megfizetését követően teljesíti a megrendelést, amennyiben a Felhasználó a szállítási díjat nem fizeti meg Eladó számára, vagy a saját szállítást nem oldja meg az előre egyezetetett időpontig, abban az esetben az Eladó a szerződést felmondja és az előre megfizetett vételárat visszafizeti Felhasználó számára.

11. Adatvédelmi szabályzat

Az Eladó Adatvédelmi Szabályzata a Honlapon található/az alábbi linken érhető el: 

https://www.babyandmore.hu/shop_help.php?tab=privacy_policy

12. Záró rendelkezések

A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben, és az annak alapján létrejött szerződésre, a Felek jogviszonyaira a magyar jog előírásai az irányadóak, és különösen az alábbi jogszabályok vonatkoznak:

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet);

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2018/302 RENDELETE (2018. február 28.) a belső piacon belül a vevő állampolgársága, lakóhelye vagy letelepedési helye alapján történő indokolatlan területi alapú tartalomkorlátozással és a megkülönböztetés egyéb formáival szembeni fellépésről, valamint a 2006/2004/EK és az (EU) 2017/2394 rendelet, továbbá a 2009/22/EK irányelv módosításáról;

1997 évi LXXVI. törvény a szerzői jogról;

1997 évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről;

 1. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről;
 2. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről;

151/2003. (IX.22.) kormányrendelet a tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról;

45/2014. (II.26.) kormányrendelet a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól;

19/2014. (IV.29.) NGM rendelet a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól;

373/2021. (VI. 30.) kormányrendelet a fogyasztó és vállalkozás közötti, az áruk adásvételére, valamint a digitális tartalom szolgáltatására és digitális szolgáltatások nyújtására irányuló szerződések részletes szabályairól;

 1. évi CXX. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról; továbbá

a mindenkor hatályos magyar jogszabályok rendelkezései az irányadók, a kollíziós jogszabályok alkalmazásának kizárásával.

A jelen ÁSZF által tartalmazott, hivatkozott jogszabályok változása esetén az azok helyébe lépő (hatályos és érvényes) jogszabályi rendelkezések kerülnek alkalmazásra, azzal, hogy fogyasztóvédelmi szempontból a Felhasználó nem kerülhet hátrányosabb helyzetbe a rendelése leadásakor rá vonatkozó jogszabályi rendelkezések által meghatározottaknál.

Amennyiben a jelen ÁSZF valamely pontja jogilag hiányos vagy hatálytalan, abban az esetben a Felek között létrejött szerződés további pontjai érvényben maradnak és a hatálytalan vagy hibás rész helyett a vonatkozó jogszabályok rendelkezései alkalmazandóak.

Az Eladónak nincs a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvény szerinti magatartási kódexe.

A jelen ÁSZF magyar nyelven készült. Bármely idegen nyelvre történő fordítás tájékoztató jellegű, alkalmazása/értelmezése esetén a magyar nyelvű változat az irányadó.

13. Hatálybalépés

Jelen Általános Szerződési Feltételek hatályba lépésének ideje: 2022. Augusztus 30.

Adatkezelési tájékoztató
ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

Hatályba lépés dátuma: 2022. augusztus 30.

I. A Tájékoztató célja, hatálya

1.1 A jelen Tájékoztató célja, hogy rögzítse a

 

Cégnév:                                 Baby&More Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely:                               2030 Érd, Luc utca 3.
Nyilvántartó cégbíróság:     Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága
Cégjegyzék szám:                 13-09-213604
Adószám:                              27948732-2-13
Bankszámlaszám:                 10102093-50229900-01005001
Képviselik:                            Mészáros Lóránd és Mészáros Zoltán ügyvezetők
Szerződés nyelve:                magyar
Elektronikus elérhetőség:   info@babyandmore.hu
Telefonszám:                        +36 70 612 42 98

 

(továbbiakban: Társaság) által alkalmazott adatvédelmi és -kezelési elveket, adatvédelmi és -kezelési politikáját amelyet, mint adatkezelő (továbbiakban: Társaság/Adatkezelő) magára nézve kötelezőnek ismer el és alkalmaz.

 

1.2 A jelen Tájékoztató a Szolgáltatások honlapjain a Felhasználók által megadott Személyes adatok kezelésének elveit tartalmazza.

1.3 A Tájékoztató rendelkezéseinek kidolgozása során a Társaság különös tekintettel vette figyelembe az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendeletében („Általános Adatvédelmi Rendelet” vagy „GDPR”), az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Infotv.”), a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény („Grtv.”) rendelkezéseit, illetve a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”).

1.4 Ellenkező rendelkezés és/vagy tájékoztatás hiányában a Tájékoztató hatálya nem terjed ki azon szolgáltatásokra és adatkezelésekre, melyek a jelen Tájékoztatóban alább hivatkozott egyes honlapokon hirdető, vagy azon más módon megjelenő, az adott honlap üzemeltetőjén ill. az Adatkezelőn kívüli harmadik személyek promócióihoz, nyereményjátékaihoz, szolgáltatásaihoz, egyéb kampányaihoz, az általuk közzétett tartalmakhoz kapcsolódnak.

1.5 Ellenkező rendelkezés és/vagy tájékoztatás hiányában a Tájékoztató hatálya nem terjed ki olyan weboldalak, szolgáltatók szolgáltatásaira és adatkezeléseire, melyekre a Tájékoztató hatálya alá tartozó honlapokon található hivatkozás vezet. Az ilyen szolgáltatásokra a szolgáltatást üzemeltető harmadik személyes adatkezelési tájékoztatójában foglalt rendelkezések irányadók, és ezekért az adatkezelésekért Adatkezelő semmilyen felelősséget nem vállal.

II. Fogalom meghatározások

2.1 Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül a Személyes adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen a Személyes adatok gyűjtése, rögzítése, rendszerezése, tagolása, tárolása, átalakítása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, betekintése, felhasználása, közlése, továbbítása, terjesztése vagy egyéb módon hozzáférhetővé tétele, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, korlátozása, törlése és megsemmisítése.

2.2 Adatkezelő: aki az Adatkezelés céljait és eszközeit – önállóan vagy másokkal együtt – meghatározza. A jelen Tájékoztatóban hivatkozott Szolgáltatások esetében Adatkezelőnek minősül a Társaság. Ezen felül számos Szolgáltatás esetében az adott Szolgáltatás üzemeltetője is folytat(hat) önálló adatkezelési tevékenységet, amely esetében a Szolgáltatás üzemeltetője minősül adatkezelőnek. Az egyes Szolgáltatás üzemeltetői által végzett adatkezelési tevékenységre az adott Szolgáltatás üzemeltetője által a Szolgáltatás honlapján elérhetővé tett adatkezelési Tájékoztatóban foglalt rendelkezések irányadók.

2.3 Személyes adat vagy adat: bármilyen adat vagy információ, amely alapján egy természetes személy Felhasználó – közvetett vagy közvetlen módon – azonosíthatóvá válik.

2.4 Adatfeldolgozó: az a szolgáltató, aki az Adatkezelő nevében személyes adatokat kezel. A jelen Tájékoztatóban hivatkozott Szolgáltatások esetében Adatfeldolgozók lehetnek:

Webáruház rendszer szolgáltató:

Név:                            UNAS Online Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely:                   9400 Sopron, Kőszegi út 14.
Cégjegyzékszám:      Győri Törvényszék Cégbírósága 08-09-015594
Adószám:                  14114113-2-08
E-mail cím:                 unas@unas.hu
Telefonszám:            +36 99 200 200 (H-P 8:00-15:30)

Webtárhelyszolgáltató adatai:

 

Név:                            UNAS Online Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely:                   9400 Sopron, Kőszegi út 14.
Cégjegyzékszám:      Győri Törvényszék Cégbírósága 08-09-015594
Adószám:                  14114113-2-08
E-mail cím:                 unas@unas.hu
Telefonszám:            +36 99 200 200 (H-P 8:00-15:30)

 

Felhő alapú e-mail rendszer szolgáltató:

 

Név:                BlazeArts Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely:       6090 Kunszentmiklós, Damjanich utca 36. 1. em. 8.
Cégjegyzékszám: Kecskeméti Törvényszék Cégbírósága 03-09-109150
Adószám:       12539833-2-03
E-mail cím:     admin@forpsi.hu
Telefonszám: +36 1 610 5506

Domain szolgáltató:

 

Név:                            Do Média Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely:                   2500 Esztergom, Lőrinc utca 8. földszint 1.
Cégjegyzékszám:      Tatabányai Törvényszék Cégbírósága 11-09-016434
Adószám:                  11743435-2-11
E-mail cím:                 hello@domdom.hu
Telefonszám:            +36 33 999616 (munkanapokon 09:00-15:00 CET)

Különböző extra funkciók (pl. hírlevél-küldés) használata:

Név:                           M.I. Solution Kft.
Székhely:                  2030, Érd, Esztergályos utca 57.
Cégjegyzékszám:     Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága 13-09-185635
Adószám:                  14821503-2-13
E-mail cím:                info@miclub.hu
Telefonszám:            +36 20/362-8289

 

2.5 Szolgáltatás(ok): az Adatkezelő vagy az Adatkezelővel szerződésben álló szolgáltatók által üzemeltetett kiadványok, illetve szolgáltatások, amelyek honlapjain az Adatkezelő adatkezelést végez. Ezen kiadványok, illetve szolgáltatások: www.babyandmore.hu honlapon keresztül elérhető szolgáltatások.

2.6 Felhasználó: az a természetes személy, aki a Szolgáltatásokra regisztrál, és ennek keretében megadja az alábbi III. pontban felsorolt adatát.

2.7 Külső szolgáltató: az Adatkezelő vagy a Szolgáltatás üzemeltetője által, az egyes Szolgáltatások biztosításához kapcsolódóan – akár közvetlenül, akár közvetetten – igénybe vett harmadik fél szolgáltató partnerek, amelyek számára a szolgáltatásaik biztosítása érdekében Személyes adatok továbbításra kerülnek vagy kerülhetnek, illetve akik az Adatkezelő részére Személyes adatokat továbbíthatnak.

Külső szolgáltatónak minősülnek továbbá azon szolgáltatók is, amelyek nem állnak sem az Adatkezelővel sem a Szolgáltatások üzemeltetőivel együttműködésben, azonban az által, hogy hozzáférnek a Szolgáltatások honlapjaihoz, a Felhasználókról adatokat gyűjtenek, amelyek akár önállóan, akár más adatokkal összekapcsolva alkalmasak lehetnek a Felhasználó azonosítására. Továbbá a tárhelyszolgáltatás biztosítása során az Adatkezelő Külső szolgáltatónak tekinti a Felhasználót is, az általa használt tárhelyen folytatott adatkezelési tevékenység szempontjából.

2.8 Az adatfeldolgozás jogalapja: a Felhasználó hozzájárulása, a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) és c) pontja, illetve az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése.

2.9
Az adatfeldolgozó tevékenysége: Ahttp://babyandmore.hu(webáruház neve) a jobb ügyfél élmény és az eredményesebb tájékoztatás érdekében az M.I. rendszerét használja (M.I. Solution Kft., Magyarország, 2030, Érd, Esztergályos utca 57.,www.miclub.hu), mely az Ön számítógépén tárolt szöveges fájlokat alkalmaz (sütik). Ezek a sütik eltárolják a webáruházunk felületén történt tevékenységét (kattintások). Az általunk használt szoftver és a sütik segítségével tudjuk megbecsülni, hogy Önt melyik termékünk, vagy szolgáltatásunk érdekelheti, ami segít nekünk abban, hogy Önnek olyan tartalmú emailt küldhessünk automatizáltan, mely informatív és arról szól, ami Önt érdekelheti. Amennyiben nem szeretne ilyen típusú leveleket kapni, illetve nem szeretné, hogy az Ön tevékenységét ilyen céllal kövessük, kérjük bármelyik levél láblécében levő “leiratkozás” feliratra kattintva azonnal leáll mind az automatán előállított levelek küldése, mind az Ön-, webáruházunkban történő tevékenységének nyomonkövetése.

III. A kezelt Személyes adatok köre

3.1 Ha a Felhasználó valamely Szolgáltatás felületét látogatja, az Adatkezelő rendszere automatikusan rögzíti a Felhasználó IP címét.

 

3.2 A Felhasználó döntése alapján az Adatkezelő a Szolgáltatások igénybevételéhez kapcsolódóan kezelheti az alábbi adatokat: név, szállítási cím, számlázási cím, irányítószám, telefonszám, e-mail cím, regisztrációs IP cím, utolsó belépés IP címe, regisztráció időpontja, utolsó belépés időpontja.

3.3 Amennyiben a Felhasználó valamely Szolgáltatás részére e-mailt (pl. üzenetet, olvasói levelet) küld, úgy az Adatkezelő rögzíti a Felhasználó e-mail címét, és azt a szolgáltatás nyújtásához szükséges mértékben és időtartamban kezeli.

3.4 Ha a Felhasználó saját döntése alapján a facebook és/vagy instagram fiókját összeköti bármely honlap eléréssel és/vagy alkalmazás eléréssel/belépéssel, akkor az Adatkezelő a fentiekben hivatkozottakon felül a Felhasználó következő Személyes adatait kezelheti (pl. az önkéntesen magadott adatok alapján): profilnév, profil URL-je, profil azonosító, profilkép, e-mail cím, megadott lakcím, megadott nem, születésnap, bemutatkozás és weboldal url.

3.5 Függetlenül a fentebb leírtaktól előfordulhat, hogy Szolgáltatások üzemeltetéséhez technikailag kapcsolódó szolgáltató, az Adatkezelő tájékoztatása nélkül a honlapok valamelyikén adatkezelési tevékenységet folytat. Az ilyen tevékenység nem minősül az Adatkezelő által folytatott Adatkezelésnek. Az Adatkezelő minden tőle telhetőt megtesz az ilyen adatkezelések megakadályozása és kiszűrése érdekében.

IV. Az Adatkezelő által kezelt további adatok köre

4.1 Az Adatkezelő a testre szabott kiszolgálás érdekében a Felhasználó számítógépén kis adatcsomagot (ún. „cookie”-t) helyez el. A cookie célja az adott oldal minél magasabb színvonalú működésének biztosítása, személyre szabott szolgáltatások biztosítása, a felhasználói élmény növelése. A cookie-t a Felhasználó képes törölni saját számítógépéről, illetve beállíthatja böngészőjét, hogy a cookie-k alkalmazását tiltsa. A cookie-k alkalmazásának tiltásával a Felhasználó tudomásul veszi, hogy cookie nélkül az adott oldal működése nem teljes értékű.

4.2 Az Adatkezelő személyre szabott szolgáltatások biztosítása során, cookie-k alkalmazásával a következő Személyes adatokat kezeli: demográfiai adatok (a fenti 3.2 és/vagy 3.4 pontban hivatkozott adatok alapján) valamint érdeklődési kör információk, szokások, preferenciák (böngészési előzmények alapján).

4.3 A rendszerek működtetése során technikailag rögzítésre kerülő adatok: a Felhasználó bejelentkező számítógépének azon adatai, melyek a Szolgáltatás igénybevétele során generálódnak, és amelyeket az Adatkezelő rendszere a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzít. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatokat a rendszer a Felhasználó külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül a belépéskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza.

 

4.4 Az Adatkezelő által ismert, a Honlapon használt funkció- és teljesítmény sütik és a rájuk vonatkozó tájékoztatás:

 

Süti neve:                    _ga

Süti Szolgáltató:          www.google-analytics.com

Süti élettartama:          2 év

 

Süti neve:                    _gat

Süti Szolgáltató:          www.google-analytics.com

Süti élettartama:          Munkamenet

 

Süti neve:                    _gid

Süti Szolgáltató:          www.google-analytics.com

Süti élettartama:          Munkamenet

 

Süti neve:                    NID

Süti Szolgáltató:          google.com

Süti élettartama:          6 hónap

V. Az Adatkezelés célja, jogalapja

5.1 Az Adatkezelő által folytatott adatkezelések célja:

 1. a) online tartalomszolgáltatás;
  b) on-line értékesítés;
  c) a Felhasználó azonosítása, a Felhasználóval való kapcsolattartás;
  d) a Felhasználói jogosultságok (a Felhasználó által igénybe vehető szolgáltatások) azonosítása;
  e) a Felhasználó által igénybe vett Szolgáltatások, valamint a hirdetés(ek);
  f) egyedi felhasználói megkeresések kezelése, intézése;
  g) statisztikák, elemzések készítése;
  h) közvetlen üzletszerzési, illetve marketing célú megkeresés (pl. hírlevél, eDM, stb.)
  i) Felhasználó által generált tartalmak (pl. hozzászólás, véleménynyilvánítás, chat, blog, fórum, képek, videók, stb.) közzétételéhez tárhely biztosítása;
  j) közösségi szolgáltatások (fórum, egyes blogok) esetén Felhasználók egymás általi azonosításának biztosítása, egymással folytatott kommunikációjuk lehetővé tétele;
  k) egyedi esetekben nyereményjátékok szervezése, lebonyolítása, a nyertesek kiértesítése és részükre a nyeremény biztosítása;
  l) webshop szolgáltatás esetén a felek közötti szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése, a megrendelt termék kézbesítése illetve a megrendelt szolgáltatás igénybevétele, a vételár számlázása, valamint az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése, a teljesítés megfelelőségének dokumentálása, a számviteli kötelezettségek teljesítése;
  m) az informatikai rendszer technikai fejlesztése;
  n) a Felhasználók jogainak védelme;
  o) az Adatkezelő jogos (jogilag védett) érdekeinek érvényesítése.

 

Az Adatkezelő a megadott Személyes adatokat az e pontokban írt céloktól eltérő célokra nem használja fel.

 

5.2 Az Adatkezelésre a Felhasználók önkéntes, megfelelő előzetes tájékoztatáson alapuló nyilatkozata alapján kerül sor, amely nyilatkozat tartalmazza a Felhasználók kifejezett hozzájárulását ahhoz, hogy az oldal használata során általuk közölt Személyes adataik, illetve a róluk generált Személyes adatok a megjelölt céloknak megfelelően felhasználásra kerüljenek. A Felhasználó a hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén jogosult a hozzájárulását bármikor visszavonni, amely azonban nem érinti a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

 

Az Adatkezelő a Felhasználó által az egyes honlapokra történő belépéskor a Felhasználó IP címét a Szolgáltatás nyújtásához kapcsolódóan, az Adatkezelő jogos érdekére tekintettel és a Szolgáltatás jogszerű biztosítása okán (pl. jogellenes felhasználás ill. jogellenes tartalmak kiszűrése érdekében), a Felhasználó külön hozzájárulása nélkül is rögzíti.

 

A webshop szolgáltatás igénybevétele esetén ezen kívül az adatkezelés jogalapja a Felhasználó által létrehozott szerződés megkötése ill. teljesítése. Abban esetben, amikor az Adatkezelés jogalapja az Adatkezelő lényeges jogos érdeke, az Adatkezelő a GDPR vonatkozó rendelkezéseivel összhangban elvégezte és a jövőben is elvégezheti az érdekmérlegelési tesztet, amely alátámasztja, hogy az Adatkezelő adott Adatkezeléshez kapcsolódó jogos érdeke erősebb az érintettnek az Adatkezeléssel összefüggő jogainál és szabadságainál.

Az Adatkezelő erre irányuló kérés esetén a jelen Tájékoztatóban írtak szerint tájékoztatást nyújt az érintett részére a jelen bekezdésben foglaltakkal kapcsolatban.

5.3 Jelen Tájékoztatóban meghatározott Adatfeldolgozók részére történő Adattovábbítás a Felhasználó külön hozzájárulása nélkül végezhető. Személyes adatok harmadik személynek vagy hatóságok számára történő kiadása – hacsak jogszabály ettől eltérően nem rendelkezik – kizárólag jogerős hatósági határozat alapján, vagy a Felhasználó előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges.

 

5.4 A Felhasználó szavatol azért, hogy a Szolgáltatások igénybevétele során általa más természetes személyekről megadott vagy hozzáférhetővé tett személyes adat kezeléséhez (pl. a Felhasználó által generált tartalom közzététele során stb.) az érintett természetes személy hozzájárulását jogszerűen beszerezte. A Felhasználó által a Szolgáltatásokba feltöltött, megosztott felhasználói tartalomért minden felelősség a Felhasználót terheli.

5.5 Bármely Felhasználó e-mail címének valamint a regisztráció során megadott adatainak (pl. felhasználó név, azonosító, jelszó stb.) megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről ill. az általa megadott adatok felhasználásával kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást. E felelősségvállalásra tekintettel egy megadott e-mail címen és/vagy adatokkal történt belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt a Felhasználót terheli, aki az e-mail címet regisztrálta és az adatokat megadta.

VI. Az Adatkezelés elvei, módja

6.1 Az Adatkezelő a Személyes adatokat a jóhiszeműség és a tisztesség és átláthatóság elveinek, valamint a hatályos jogszabályok és jelen Tájékoztatóban rendelkezéseinek megfelelően kezeli.

6.2 A Szolgáltatások igénybevételéhez elengedhetetlenül szükséges Személyes adatokat az Adatkezelő az érintett Felhasználó hozzájárulása alapján, és kizárólag célhoz kötötten használja fel.

6.3 Az Adatkezelő a Személyes adatokat csak a jelen Tájékoztatóban ill. a vonatkozó jogszabályokban meghatározott célból kezeli. A kezelt Személyes adatok köre arányban áll az adatkezelés céljával, azon nem terjeszkedhet túl. Minden olyan esetben, ha a Személyes adatokat az Adatkezelő az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni, erről a Felhasználót tájékoztatja, és ehhez előzetes, kifejezett hozzájárulását megszerzi, illetőleg lehetőséget biztosít számára, hogy a felhasználást megtiltsa.

6.4 Adatkezelő a neki megadott/részére rendelkezésre bocsátott Személyes adatokat sem formai, sem tartalmi szempontból nem ellenőrzi. A megadott Személyes adatok megfelelőségéért kizárólag az azt megadó személy felel.

6.5 A 16. (tizenhatodik) életévét be nem töltött személy érintett Személyes adatai csak a felette szülői felügyeletet gyakorló nagykorú személy hozzájárulása esetén kezelhetők. Az Adatkezelőnek nem áll módjában a hozzájáruló személy jogosultságát, illetve nyilatkozatának tartalmát ellenőrizni, így a Felhasználó, illetve a felette szülői felügyeletet gyakorló személy szavatol azért, hogy a hozzájárulás megfelel a jogszabályoknak. Hozzájáruló nyilatkozat hiányában az Adatkezelő 16. életévét be nem töltött érintettre vonatkozó Személyes adatot – a Szolgáltatás felhasználásakor használt IP cím kivételével, amelynek rögzítésére az internetes szolgáltatások jellegéből adódóan automatikusan sor kerül – nem gyűjt.

6.6 Az Adatkezelő az általa kezelt Személyes adatokat a jelen Tájékoztatóban meghatározott Adatfeldolgozókon, valamint egyes – a jelen Tájékoztatóban hivatkozott – esetekben a Külső szolgáltatókon kívül harmadik félnek át nem adja. A jelen pontban foglalt rendelkezés alól kivételt képez az adatok statisztikailag összesített formában történő felhasználása, mely az érintett Felhasználó beazonosítására alkalmas egyéb adatot semmilyen formában nem tartalmazhatja, ez által nem minősül Adatkezelésnek, sem adattovábbításnak. Az Adatkezelő bizonyos esetekben – hivatalos bírósági, rendőrségi megkeresés, jogi eljárás szerzői-, vagyoni- illetve egyéb jogsértés vagy ezek alapos gyanúja miatt az Adatkezelő érdekeinek sérelme, a Szolgáltatások biztosításának veszélyeztetése stb. – harmadik személyek számára hozzáférhetővé teszi az érintett Felhasználó elérhető Személyes adatait.

6.7 Az Adatkezelő rendszere a Felhasználók aktivitásáról adatokat gyűjthet, melyek nem kapcsolhatók össze a Felhasználók által a regisztrációkor megadott egyéb adatokkal, sem más honlapok vagy szolgáltatások igénybevételekor keletkező adatokkal.

6.8 Az Adatkezelő az általa kezelt Személyes adat helyesbítéséről, korlátozásáról, ill. törléséről az érintett Felhasználót, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban a Személyes adatot Adatkezelés céljára továbbította. Az értesítés mellőzhető, ha ez az Adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.

6.9 Az Adatkezelő gondoskodik a Személyes adatok biztonságáról, megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozza azok véletlen elvesztését, jogtalan megsemmisülését, jogosulatlan hozzáférését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását, jogosulatlan terjesztését. E kötelezettség teljesítésére az Adatkezelő minden olyan harmadik felet felhív, akik részére Személyes adatokat továbbít.

6.10 Tekintettel a GDPR vonatkozó rendelkezéseire az Adatkezelő nem köteles adatvédelmi tisztviselő kijelölésére.

VII. Az Adatkezelések időtartama

7.1 Az automatikusan esetileg rögzített IP címeket az Adatkezelő a rögzítésüket követően legfeljebb 7 (hét) napig tárolja, kivéve, ha egyedi esetben az Adatkezelő jogos érdeke a Személyes adat további kezelését indokolja, az Adatkezelő e jogos érdekének fennállásáig.

7.2 A Felhasználó által megadott Személyes adatok kezelése mindaddig fennmarad, amíg a Felhasználó a Szolgáltatásról – az adott felhasználói névvel – ki nem iratkozik, vagy egyébként nem kéri a Személyes adatok törlését. Ez esetben a Személyes adat az Adatkezelő rendszereiből törlődik. A Felhasználó által megadott Személyes adatok – abban az esetben is, ha a Felhasználó a Szolgáltatásról nem iratkozik le vagy regisztrációja törlésével csak a belépési lehetőséget szüntette meg, és az azokban tárolt hozzászólások és feltöltött tartalmak megmaradnak – addig kezelhetőek az Adatkezelő által, amíg a Felhasználó kifejezetten írásban nem kéri azok Adatkezelésének megszüntetését. A Felhasználó Adatkezelés megszüntetésére irányuló, a Szolgáltatásról való leiratkozás nélküli kérése a Szolgáltatás igénybevételéhez fűződő jogát nem érinti, azonban előfordulhat, hogy Személyes adatok megadása hiányában egyes Szolgáltatásokat nem tud majd igénybe venni.

7.3 Jogellenes, megtévesztő Személyes adat használata esetén vagy a Felhasználó által elkövetett bűncselekmény, illetve rendszer elleni támadás esetén az Adatkezelő jogosult a Felhasználó regisztrációjának megszűnésével egyidejűleg Személyes adatait haladéktalanul törölni, ugyanakkor – bűncselekmény gyanúja vagy polgári jogi felelősség esetén – jogosult a Személyes adatokat a lefolytatandó eljárás(ok) időtartamára megőrizni is.

7.4 A rendszer működése során automatikusan, technikailag rögzítésre kerülő adatok a létrejöttüktől/létrehozásuktól számítva a rendszer működésének biztosítása szempontjából indokolt időtartamig kerülnek tárolásra a rendszerben. Az Adatkezelő biztosítja, hogy ezen, automatikusan rögzített adatok egyéb Személyes adatokkal – a jogszabály által kötelezővé tett esetek kivételével – össze nem kapcsolhatók. Ha a Felhasználó Személyes adatainak kezeléséhez adott hozzájárulását megszüntette, vagy a Szolgáltatásról leiratkozott, úgy ezt követően a technikai adatokról a Felhasználó személye – nyomozóhatóságokat, illetve szakértőiket ide nem értve – nem lesz beazonosítható.

7.5 Amennyiben bíróság vagy hatóság jogerősen elrendeli a Személyes adat törlését, a törlést az Adatkezelő végrehajtja. Törlés helyett az Adatkezelő – a Felhasználó tájékoztatása mellett – korlátozza a Személyes adat felhasználását, ha a Felhasználó ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené a Felhasználó jogilag védett érdekét. A Személyes
adatot az Adatkezelő mindaddig nem törli, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a Személyes adat törlését kizárta.

VIII. A Felhasználó jogai, érvényesítésük módja

8.1 A Felhasználó kérheti, hogy az Adatkezelő tájékoztassa, hogy kezeli-e a Felhasználó személyes adatát, és ha igen, akkor az általa kezelt Személyes adatokhoz biztosítson számára hozzáférést. Az Felhasználó által az adott Szolgáltatáshoz kapcsolódóan megadott Személyes adatok Szolgáltatások beléptető rendszerének beállításainál, illetve az egyes Szolgáltatásokhoz tartozó profil oldalakon megtekinthetők. Ettől függetlenül a Felhasználó Személyes adatok kezeléséről bármikor írásban, az Adatkezelő címére küldött ajánlott vagy tértivevényes-ajánlott levélben, illetve az info@babyandmore.hu küldött e-mailben tájékoztatást kérhet. A levélben küldött tájékoztatás kérést az Adatkezelő akkor tekinti hitelesnek, ha a megküldött kérelem alapján a Felhasználó egyértelműen beazonosítható. E-mailben küldött tájékoztatáskérést az Adatkezelő csak akkor tekint hitelesnek, ha azt a Felhasználó regisztrált e-mail címéről küldik, ez azonban nem zárja ki, hogy az Adatkezelő a tájékoztatás megadása előtt a Felhasználót más módon is beazonosítsa. A tájékoztatáskérés kiterjedhet a Felhasználónak az Adatkezelő által kezelt adataira, azok forrására, az Adatkezelés céljára, jogalapjára, időtartamára, az esetleges Adatfeldolgozók nevére és címére, az Adatkezeléssel összefüggő tevékenységekre, valamint a Személyes adatoknak továbbítása esetén arra, hogy kik és milyen célból kapták vagy kapják meg Felhasználó adatait.

8.2 A Felhasználó kérheti az Adatkezelő által kezelt Személyes adatainak helyesbítését vagy módosítását. Figyelembe véve az Adatkezelés célját, a Felhasználó kérheti a hiányos Személyes adatok kiegészítését. Az Felhasználó által az adott Szolgáltatáshoz kapcsolódóan megadott Személyes adatok a Szolgáltatások beléptető rendszerének beállításainál, illetve az egyes Szolgáltatásokhoz tartozó profil oldalakon módosíthatók. Személyes adat módosítására irányuló igény teljesítését követően a korábbi (törölt) adatok már nem állíthatók helyre.

8.3 A Felhasználó kérheti az Adatkezelő által kezelt Személyes adatainak törlését. A törlés megtagadható (i) a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából, vagy (ii) ha a Személyes adatok kezelésére jogszabály felhatalmazást ad; valamint (iii) jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez. A törlési kérelem megtagadásáról az Adatkezelő minden esetben tájékoztatja a Felhasználót, megjelölve a törlés megtagadásának indokát. Személyes adat törlésére irányuló igény teljesítését követően a korábbi (törölt) adatok már nem állíthatók helyre. Az Adatkezelő által küldött hírlevelek az azokban található leiratkozás linken keresztül mondhatók le. Leiratkozás esetén az adatkezelő a hírlevél adatbázisában a Felhasználó Személyes adatait törli.

8.4 A Felhasználó kérheti, hogy Személyes adatainak kezelését az Adatkezelő korlátozza, ha a Felhasználó vitatja a kezelt Személyes adatok pontosságát. Ebben az esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a Személyes adatok pontosságát. Az Adatkezelő megjelöli az általa kezelt Személyes adatot, ha a Felhasználó vitatja annak helyességét vagy pontosságát, de a vitatott Személyes adat helytelensége vagy pontatlansága nem állapítható meg egyértelműen. A Felhasználó kérheti, hogy Személyes adatainak kezelését az Adatkezelő korlátozza akkor is, ha az Adatkezelés jogellenes, de a Felhasználó ellenzi a kezelt Személyes adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását. A Felhasználó továbbá akkor is kérheti, hogy Személyes adatainak kezelését az Adatkezelő korlátozza, ha az Adatkezelés célja megvalósult, de a Felhasználó igényli azok Adatkezelő általi kezelését jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez.

8.5 A Felhasználó kérheti, hogy az Adatkezelő a Felhasználó által rendelkezésére bocsátott és a Felhasználó által automatizált módon kezelt Személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban részére átadja és/vagy azokat egy másik adatkezelő részére továbbítsa.

8.6 A Felhasználó tiltakozhat Személyes adatainak kezelése ellen (i) ha a Személyes adatok kezelése kizárólag az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az Adatkezelő, valamelyik Szolgáltatás üzemeltetője vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges; (ii) ha az Adatkezelés célja közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás; vagy (iii) ha az Adatkezelésre közérdekű feladat teljesítése érdekében kerül sor. Az Adatkezelő a Felhasználó tiltakozásának jogszerűségét megvizsgálja, és ha a tiltakozás megalapozottságát megállapítja, az Adatkezelést megszünteti és a kezelt Személyes adatokat zárolja, továbbá a tiltakozásról és az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett Személyes adatok korábban továbbításra kerültek.

IX. Adatfeldolgozás

9.1 Az Adatkezelő tevékenysége ellátásához a jelen Tájékoztatóban nevesített Adatfeldolgozókat veszi igénybe.

9.2 Az Adatfeldolgozók önálló döntést nem hoznak, kizárólag az Adatkezelővel kötött szerződés, és a kapott utasítások szerint jogosultak eljárni. Az Adatfeldolgozók a részükre az Adatkezelő által továbbított és általuk kezelt vagy feldolgozott Személyes adatokat a GDPR által előírt rendelkezésekkel összhangban rögzítik, kezelik, ill. dolgozzák fel.

9.3 Az Adatkezelő ellenőrzi az Adatfeldolgozók munkáját.

9.4 Az Adatfeldolgozók további adatfeldolgozó igénybevételére kizárólag az Adatkezelő előzetes hozzájárulásával jogosultak.

X. Külső szolgáltatók

10.1 A Szolgáltatások üzemeltetői vagy az Adatkezelő a Szolgáltatások biztosításához kapcsolódóan számos esetben Külső szolgáltatókat vesznek/vehetnek igénybe, amely Külső szolgáltatókkal az Adatkezelő együttműködik. A Külső szolgáltatók rendszereiben kezelt Személyes adatok tekintetében a Külső szolgáltatók saját adatvédelmi tájékoztatójában foglaltak az irányadók. Az Adatkezelő minden tőle telhetőt megtesz annak érdekében, hogy a Külső szolgáltató a részére továbbított Személyes adatokat a jogszabályoknak megfelelőn kezelje, és azokat kizárólag a Felhasználó által meghatározott vagy a jelen Tájékoztatóban alább rögzített célra használja fel. A Külső szolgáltatók a részükre az Adatkezelők által továbbított és általuk kezelt vagy feldolgozott Személyes adatokat a GDPR által előírt rendelkezésekkel összhangban rögzítik, kezelik, ill. dolgozzák fel és erről nyilatkozatot tesznek az Adatkezelők részére. Az Adatkezelő a Külső szolgáltatók számára végzett adattovábbításról a jelen Tájékoztató keretében tájékoztatja a Felhasználókat.

10.2 Regisztrációt vagy belépést könnyítő Külső szolgáltatók: A Szolgáltatások üzemeltetői és/vagy az Adatkezelő a Szolgáltatások biztosításához kapcsolódóan együttműködnek olyan Külső szolgáltatókkal, amelyek regisztrációt és belépést könnyítő alkalmazásokat biztosítanak a Felhasználók számára. Ezen együttműködés keretében egyes Személyes adatok (pl. IP cím, e-mail, regisztrációs név) e Külső szolgáltatók által az Adatkezelő és/vagy az Adatfeldolgozó részére átadásra kerülhetnek. E Külső szolgáltatók a Személyes adatokat saját adatvédelmi irányelveik szerint gyűjtik, kezelik, továbbítják. Az Adatkezelővel együttműködő Regisztrációt vagy belépést
könnyítő Külső szolgáltatók: Facebook Ireland LTD., Google LLC, Instagram LLC., Infogram Software Inc, Viber Media LLC, Yahoo! EMEA Ltd., UNAS Kft.

10.3 Webanalitikai és hirdetéskiszolgáló Külső szolgáltatók
A Szolgáltatások oldalaihoz kapcsolódóan a Szolgáltatások üzemeltetői és/vagy az Adatkezelő webanalitikai és hirdetéskiszolgáló Külső szolgáltatókkal működnek együtt. E Külső szolgáltatók hozzáférhetnek a Felhasználó IP címéhez, ezen felül pedig sok esetben cookie-k, esetenként web beacon (az IP cím, a látogatott honlap rögzítésére szolgáló, a honlapokon, esetenként e-mailekben vagy mobil applikációkban alkalmazott webes jelölő), clicktag (egy adott hirdetésre történt kattintást azonosító jelölő mérőkód) vagy egyéb kattintásmérők használatával biztosítják a Szolgáltatások személyre szabását vagy elemzését, statisztikák készítését. Az e Külső szolgáltatók által elhelyezett cookie-k bármikor törölhetők a Felhasználó készülékéről, a böngésző(k) megfelelő beállításainak kiválasztásával pedig általában visszautasítható a cookie-k használata. A Külső szolgáltatók által elhelyezett cookie beazonosítása az adott cookie-hoz kapcsolódó domain alapján történhet. A web beacon, a clicktag és az egyéb kattintásmérők visszautasítására nincs lehetőség. E Külső szolgáltatók a részükre továbbított Személyes adatokat saját adatvédelmi tájékoztatóik szerint kezelik. Az Adatkezelővel együttműködő webanalitikai és hirdetéskiszolgáló Külső szolgáltatók: Facebook Ireland LTD., Google LLC, Instagram LLC., Infogram Software Inc, Viber Media LLC, Yahoo! EMEA Ltd., UNAS Kft.

 

10.4 Testreszabott üzenetküldést biztosító Külső szolgáltatók

A Szolgáltatások üzemeltetői ill. az Adatkezelő együttműködik olyan Külső szolgáltatóval, amely lehetővé teszi, hogy a Felhasználó a Szolgáltatások keretében általa igénybe vett egyes szolgáltatásokat más, ugyanezen Felhasználó által használt csatornátok (pl. e-mail, gmail, Facebook, Messenger, Viber, Instagram, WhatsApp, stb.) is igénybe vehesse. A Külső szolgáltató cookie-k, kérdőívek használatával ill. a Felhasználónak a Külső szolgáltató honlapján vagy felületein történt regisztrációjával a Felhasználóról további adatokat gyűjthet, amelyek vagy önállóan vagy más adatokkal összekapcsolva alkalmasak lehetnek a Felhasználó azonosítására. E Külső szolgáltatók a részükre továbbított Személyes adatokat saját adatvédelmi tájékoztatóik szerint kezelik. Az Adatkezelővel együttműködő ilyen Külső szolgáltató: Facebook Ireland LTD., Google LLC, Instagram LLC., Infogram Software Inc, Viber Media LLC, Yahoo! EMEA Ltd., UNAS Kft., Barion Payment Zrt., GLS General Logistics Systems Hungary Kft.

 

10.5 Fizetést biztosító Külső szolgáltatók

A Szolgáltatások üzemeltetői az ellenérték fejében igénybe vehető egyes szolgáltatásaik, illetve a webshop szolgáltatás biztosításához kapcsolódóan fizetést biztosító Külső szolgáltatókkal szerződnek. A fizetést biztosító Külső szolgáltatók a rendelkezésükre bocsátott Személyes adatokat (pl. név, bankkártya száma, bankszámlaszám stb.) a saját adatvédelmi tájékoztatóikban foglalt rendelkezéseknek megfelelőn kezelik, melyekről bővebb tájékoztatás az adott fizetést biztosító Külső szolgáltató honlapján érhető el. Az Adatkezelővel együttműködő fizetést biztosító Külső szolgáltatók: Barion Payment Zrt., GLS General Logistics Systems Hungary Kft. (házhoz szállítás esetén), FoxPost Zrt. (átvételi automata igénybevétele, vagy házhoz szállítás esetén).

 

10.6 Egyéb Külső szolgáltatók

Vannak olyan Külső szolgáltatók, amelyekkel sem a Szolgáltatások üzemeltetői, sem az Adatkezelő nem áll szerződéses jogviszonyban vagy az adott adatkezelés tekintetében szándékosan nem működik együtt, azonban ettől függetlenül is a Szolgáltatások honlapjaihoz – akár a Felhasználó közreműködése (pl. egyéni fiókjának a Szolgáltatáshoz kapcsolása) által, akár anélkül – hozzáférnek, és ez által a Felhasználókról vagy a Szolgáltatások honlapjain folytatott felhasználói aktivitásokról adatokat gyűjtenek, amelyekből esetenként – önállóan vagy más, e Külső szolgáltató által gyűjtött adatokkal összekapcsolva – alkalmasak lehetnek a Felhasználó azonosítására. Ilyen Külső szolgáltatók lehetnek különösen, de nem kizárólagosan: Facebook Ireland LTD., Google LLC, Instagram LLC., IYahoo! EMEA Ltd., YouTube LLC, GLS General Logistics Systems Hungary Kft., FoxPost Zrt.

 

Ezen Külső szolgáltatók a részükre továbbított Személyes adatokat saját adatvédelmi irányelveik szerint kezelik.

XI. Adattovábbítás lehetősége

11.1 Az Adatkezelő jogosult és köteles minden olyan rendelkezésére álló és általa szabályszerűen tárolt Személyes adatot az illetékes hatóságoknak továbbítani, amely Személyes adat továbbítására őt jogszabály vagy jogerős hatósági kötelezés kötelezi. Ilyen Adattovábbítás, valamint az ebből származó következmények miatt az Adatkezelő nem tehető felelőssé.

11.2 Amennyiben az Adatkezelő a Szolgáltatások oldalain található tartalomszolgáltatás és tárhelyszolgáltatás üzemeltetését vagy hasznosítását részben vagy egészben harmadik személy számára átadja, úgy az általa kezelt Személyes adatokat részben vagy egészben ezen harmadik személy számára a Felhasználó külön hozzájárulásának megkérése nélkül, azonban a Felhasználók megfelelő előzetes tájékoztatása mellett átadhatja az új üzemeltető részére azzal, hogy ezen adattovábbítás a Felhasználót nem hozhatja a jelen Tájékoztató mindenkor hatályos szövegében megjelölt adatkezelési szabályoknál hátrányosabb helyzetbe. Jelen pont szerinti adattovábbítás esetén az Adatkezelő az adattovábbítás előtt lehetőséget biztosít a Felhasználók számára arra, hogy az adattovábbítás előtt tiltakozzanak az adattovábbítás ellen. Tiltakozás esetén az adott Felhasználó adatainak a jelen pont szerinti továbbítása nem lehetséges.

11.3 Az Adatkezelő az adattovábbítás jogszerűségének ellenőrzése, valamint a Felhasználó tájékoztatásának biztosítása céljából adattovábbítási nyilvántartást vezet.

XII. Az Adatkezelési Tájékoztató módosítása

12.1 Az Adatkezelő fenntartja magának a jogot, hogy a jelen Tájékoztatót egyoldalú döntésével bármikor módosítsa.

12.2 A Felhasználó következő belépéssel elfogadja a Tájékoztató mindenkor hatályos, közzétett rendelkezéseit, ezen túlmenően az egyes Felhasználók beleegyezésének kikérésére nincs szükség.

XIII. Jogérvényesítési lehetőségek

13.1 Bármilyen, adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, észrevétellel kereshetők az Adatkezelő munkatársai is az info@babyandmore.hu e-mail címen.

13.2 A Felhasználó az Adatkezeléssel kapcsolatos panaszával közvetlenül a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság (cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.; telefon: +36-1-391-1400; levelezési cím: 1363 Budapest, Pf.: 9., e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; honlap: www.naih.hu).

 

13.3 A Felhasználó jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

13.4 Az Adatkezelő kérésre a Felhasználót tájékoztatja a jogorvoslat lehetőségéről és eszközeiről.